khác

Người chơi GameObject

Spread the love

Người chơi GameObject
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Thiết lập Player GameObject bằng cách sử dụng các mô hình lưới, trình thu thập và các thành phần tích hợp khác.

Xin lưu ý rằng dự án này đã được phát triển cho phiên bản Unity 4. Nó hiện đang hoạt động, và đã được kiểm tra, với Unity phiên bản 5.1. Vui lòng bật chú thích khi xem video, vì chúng tôi có thể thêm chú thích cho video khi có sự khác biệt giữa nội dung đã ghi và phiên bản Unity hiện tại.

About the author

admin

Leave a Comment